Obchodní podmínky

 

právnické osoby

ASTROKREDIT, s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Identifikační číslo: 03535118

Daňové identifikační číslo: CZ03535118

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) právnické osoby ASTROKREDIT, s.r.o., se sídlem Nerudova 240/33, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 03535118, DIČ: CZ03535118, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300445 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo toliko na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem zboží nebo služby (prodávajícím) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.nakupnikartarka.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.nakupnikartarka.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní poměry. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo služby od prodávajícího, jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.      Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v příslušné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a služeb od prodávajícího (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než jeden rok, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy či ze smlouvy o poskytnutí služeb (včetně těchto obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy na zboží a služby

3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného prodávajícím k prodeji či poskytnutí, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje a ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít příslušnou smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít příslušnou smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním nabízeného zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je produkt doručován v rámci území České republiky.

3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-                         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-                         způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu a

-                         informace o nákladech spojených s dodáním zboží (vše dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít příslušnou smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily svůj závazek vzniklý ve vztahu k prodávajícímu (včetně obchodních podmínek prodávajícího).

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání příslušné smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením příslušné smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující ze svých prostředků.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním produktů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-        prostřednictvím platební brány GoPay, umožňující platbu například formou bankovního převodu,

-        platební kartou,

-        platbou na terminálech Sazka,

-        jiným způsobem dle aktuálních možností forem platby uvedených v procesu objednávání zboží a služeb.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2.      V případě úhrady kupní ceny v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží a služeb. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním produktu kupujícímu.

4.5.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy na zboží

5.1.      Kupující bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1820 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, podle pravidel stanovených ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, kdy tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

5.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5.4.      Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.     Je-li společně se zbožím a službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, a to za podmínek jinak stanovených tímto oddílem pro vrácení předmětu kupní smlouvy.

5.8.     Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení zde.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.     Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Tentýž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

6.3.     Má-li kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění.

6.4.     Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Je-li při uzavření smlouvy věc již přepravována, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího předáním věci prvnímu dopravci. Prodávající však nese škodu, k níž došlo před uzavřením smlouvy, a prodávající o ní věděl, anebo o ní vzhledem k okolnostem vědět měl.

6.5.     Nebezpečí škody na věci určené podle druhu nepřejde na kupujícího, který věc nepřevzal, dříve, než věc bude pro účel smlouvy dostatečně oddělena a odlišena od jiných věcí téhož druhu.

6.6.     Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.  Toto neplatí, uplatnil-li kupující právo žádat dodání náhradní věci, nebo odstoupil-li od smlouvy.

6.7.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu škody, která mu v této souvislosti vznikla.

6.8.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

6.10.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány, případně obchodní podmínky konkrétního přepravce.

7. Odpovědnost za vady zboží, záruka

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc - zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc - zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.      Kupující bere na vědomí, že služby, které prodávající poskytuje, jsou ze své povahy a podstaty služby se zábavným obsahem. Z tohoto důvodu v případě, kdy budou tyto služby ze strany prodávajícího kupujícímu v rozsahu předplaceného kreditu poskytnuty, nelze se po jejich využití ze strany kupujícího vůči prodávajícímu domáhat náhrady škody či vrácení peněz v rozsahu vyčerpaného kreditu.

7.4.      V případě, že věc - zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě., a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.5.      Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), která v případě spotřebního zboží činí v souladu s ust. § 2165 občanského zákoníku 24 měsíců od převzetí příslušného zboží.

7.6.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, tj. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

8. Poskytování služeb, kredit a informace pro spotřebitele

8.1.         Z registrovaných kupujících lze veškeré služby ze strany prodávajícího poskytovat toliko takovým, kteří si zakoupí Kredit.

 

8.2.         Prodávající poskytuje služby za cenu a v rozsahu stanoveným aktuální nabídkou prodávajícího umístěnou ve webovém rozhraní, resp. na internetových stránkách.

 

8.3.         Kupující, jež má zřízený příslušný uživatelský účet, je oprávněn si zakoupit Kredit. Zadáním objednávky a řádným uhrazením celé ceny Kreditu je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva o prodeji Kreditu, která se řídí rovněž těmito Podmínkami a aktuální nabídkou prodávajícího. Nabídka prodávajícího může obsahovat (a prodávající je v takovém případě oprávněn kupujícímu účtovat) v nabídce prodávajícího uvedený registrační poplatek, a to zejména za případné zvláštní formy objednávky. Nabídka prodávajícího je platná do doby jejího odvolání/znepřístupnění nebo nahrazení novou nabídkou prodávajícího. 

 

8.4.         Registrovaný kupující je po zakoupení Kreditu oprávněn po dobu jeho platnosti (1 rok od zakoupení) užívat služby v rozsahu stanoveným aktuální nabídkou prodávajícího umístěnou ve webovém rozhraní, resp. na internetových stránkách prodávajícího. Přihlášený a registrovaný kupující vyčerpává svůj Kredit využíváním služeb prodávajícího, a to v rozsahu a za cenu stanovenými prodávajícím v jeho webovém rozhraní. Nestanoví-li tyto podmínky jinak, jsou veškeré prodeje Kreditu konečné a kupující není oprávněn požadovat uhrazení, vrácení nebo kompenzaci jakékoli peněžní částky za svůj nevyčerpaný Kredit, a to i v případě ukončení provozu konkrétní služby ze strany prodávajícího, zrušení či omezení dostupnosti konkrétní služby nebo účtu ze strany prodávajícího a/nebo zrušení účtu ze strany kupujícího.

 

8.5.         V případě zájmu o uzavření smlouvy o prodeji Kreditu zvolí kupující v rámci webového rozhraní odkaz „Ceník kreditu“ nebo jiný obdobný odkaz dle aktuální nabídky prodávajícího. Následně kupující zvolí množství Kreditu, které chce zakoupit a způsob úhrady v souladu s aktuální nabídkou prodávajícího.  Kupující uhradí Kredit způsobem a dle podmínek aktuální nabídky prodávajího, např.:

 

-        prostřednictvím platební brány GoPay, umožňující platbu například formou bankovního převodu,

-        platební kartou,

-        platbou na terminálech Sazka,

-        pro vyloučení pochybností může registrovaný kupující Kredit uhradit i dalšími způsoby a/nebo platebními systémy dle aktuální nabídky prodávajícího.

 

8.6.         Platby je možné provést v zejména českých korunách (CZK), popř. dalších měnách dle aktuální nabídky prodávajícího.

 

8.7.         Prodávající není vázán ani dobrovolně nedodržuje žádný z kodexů chování. Tím však není dotčena závaznost těchto podmínek ani kterékoli jejich části.

 

8.8.         Tyto podmínky jsou dostupné výhradně v českém jazyce a smlouvu o prodeji Kreditu je možné uzavřít rovněž výhradně v českém jazyce. Uzavřená smlouva o prodeji Kreditu nezůstává uložena u prodávajícího a kupující k ní nemá vzdálený přístup.  

 

8.9.         V případě, že je kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má dle ust. § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o prodeji Kreditu uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření, ale jen v případě, že v této lhůtě dosud nebyly poskytnuty (splněny) služby prodávajícího. Pokud v této lhůtě již byly služby prodávajícího poskytnuty (splněny), je podle ust. § 1837, písm. (a) občanského zákoníku právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu vyloučeno.

 

8.10.     Další podmínky odstoupení od smlouvy o prodeji Kreditu jsou následující:

 

-        Odstoupení od smlouvy kupující odešle ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření smlouvy o prodeji Kreditu na adresu prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v posledním oddíle těchto podmínek. Kupující v odstoupení od smlouvy o prodeji Kreditu uvede svoje jméno a příjmení, adresu, případně emailovou adresu a telefonní číslo a připojí podpis, pokud je odstoupení zasláno písemnou formou. K odstoupení od smlouvy o prodeji Kreditu může kupující využít vzorový formulář dostupný na adrese ___________.

 

-        Pokud Uživatel využije práva na odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření smlouvy o prodeji Kreditu a bylo-li již ze smlouvy plněno, Uživateli bude vrácena částka odpovídající pouze dosud nespotřebovanému Kreditu.

 

8.11.     Náklady na použití komunikačních služeb ze strany prodávajícího nenavyšují cenu Kreditu a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně kupujícího jdou k jeho tíži.

 

8.12.     Plnění ze strany prodávajícího je registrovanému kupujícímu poskytováno ve formě připsání Kreditu na účet registrovaného kupujícího a/nebo poskytování služeb v souladu s těmito podmínkami.  

 

8.13.     Kredit (bez ohledu na důvod jeho připsání) je platný po dobu dvanácti (12) měsíců ode dne jeho připsání na účet kupujícího, nestanoví-li aktuální a/nebo zvláštní (např. slevová) nabídka prodávajícího účinná v okamžiku zakoupení Kreditu jinak.

 

8.14.     Prodávající tímto kupujícího informuje, že spory mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů kupující nalezne zejména zde (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/).Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele.
Dále je možné mimosoudně řešit spotřebitelské spory za pomoci platformy pro řešení sporů on-line, která byla zřízena Evropskou komisí. K nalezení zejména zde (
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS). Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů za pomoci platformy pro řešení sporů on-line, která byla zřízena Evropskou komisí je obsažena zejména v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.

8.15.     Pro poskytování služeb prodávajícím kupujícímu se přiměření použijí ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se koupě zboží.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.      Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím.

9.2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě kupujícího, který je fyzickou osobou, i v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

10.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Prodávající se zavazuje, že osobní data kupujícího bude používat výhradně pro výše uvedené účely a v souladu s nimi.

10.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.      Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.      Kupující registrací v internetovém rozhraní, případně uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat, a to v přiměřené lhůtě.

10.9.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. Doručování

11.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s příslušnou smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2.  Zpráva je doručena:

11.2.1.                    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

11.2.2.                    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

11.2.3.                    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

11.2.4.                    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.   Jakýkoliv spor mezi prodávajícím a kupujícím jakožto nepodnikatelem a vyplývající z těchto obchodních podmínek bude řešen prostřednictvím příslušného obecného soudu.

12.5.  Práva a povinnosti v těchto obchodních podmínkách neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

12.6.  Nadpisy použité nad jednotlivými ustanoveními těchto obchodních podmínek jsou pouze formálního charakteru a v žádném případě nemají vliv na obsah těchto ustanovení.

12.7.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejnosti přístupná.

12.8.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nerudova 240/33, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, adresa elektronické pošty kartarkysvetla@gmail.com, telefon 777493129.

V Praze, dne 1.6.2023Kartářky online

515 534 909 - od 29 Kč/min s předplaceným kreditem

906 506 050 - od 50 Kč/min

Volejte

906 506 050 - Cena volání 50 Kč / min
515 534 909 - Od 29 Kč / min s předplaceným kreditem